Panterett

Panterett

Dersom leie ikke er betalt innen 14 dager etter forfall på betalingsvarsel, har utleier rett til å fjerne innholdet i boden og leie boden ut videre til andre. Utleier har rett til å plassere lagerets innhold på et annet egnet sted på leietakers regning og kan utøve tilbakeholdsrett i alle gjenstander inntil fullt oppgjør er mottatt. For alle gjenstander som ikke kan registreres i et realregister, kan utleier ta håndpant i alle gjenstander i henhold til panteloven § 3-2.

Leietakers mislighold og tvangsfravikelse


Ved misligholdt og manglende betaling, kan utleier heve leieavtalen. Heving kan først skje etter at leietaker har fått en varsel om frist på 14 dager til å rette forholdet.
Utleier kan kreve tvangsfravikelse («utkastelse») uten søksmål, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og 13-2, tredje ledd pkt a, om leien ikke er betalt, og etter at utleier har sendt betalingsvarsel.
Videre vedtar leietaker at tvangsfravikelse kan kreves når oppsigelsestiden på 1 måned er løpt ut, jf Husleieloven § 9-6 og Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 13-2, tredje ledd pkt b.
Leietaker plikter å erstatte ethvert tap utleier måtte bli påført som følge av leietakers mislighold; herunder, leietap, renter, purregebyr, saksomkostninger, rydding, bortkjøring, skade påført utleiers eiendom, andre leietakers gjenstander etc. Utleier kan i alle tilfeller kreve erstatning dersom tapet skyldes leietakers uaktsomhet.

Ved kontraktsbrudd og/eller utkastelse, omfatter håndpantet alt innhold i boden som sikkerhet for erstatning for alle de tap som utleier lider som følge av leietakers mislighold, tapt husleie, purregebyr, rydding, søksmål og kostnader ved utkastelse iht kontrakten. Panteretten kan tiltredes ved at gjenstandene kan selges av utleier dersom fullt oppgjør ikke er mottatt etter skriftlig påkrav.